Naturkultur är ett sätt att bruka skogen som utgår från den naturliga konkurrens som råder mellan skogens olika träd. Skogsägaren kan med vetskap om de biologiska förutsättningarna som råder på platsen som ska avverkas och sitt eget behov av kapital forma en skogstyp som ger både högre inkomster och bättre förutsättningar för en biologisk variation än om kalavverkning väljs.

Resultatet blir en skogstyp med träd av blandade storlekar där stora dominerande träd delar tillväxtutrymmet med mindre undertryckta träd. Det ger både ekonomiska och ekologiska fördelar.

Naturkultur kan användas på all skog oberoende av mark och trädskikt och optimerar det långsiktiga värdet på varje punkt i skogen. Naturkultur behandlar träd i grupper, inte i bestånd.

Naturkultur är utarbetad av professor emeritus Mats Hagner sedan början av 1990 talet. Metoden ger verktyg för ett hyggesfritt skogsbruk.

Naturkultur uppland