Naturkultur är ett sätt att bruka skogen som utgår från trädens naturliga växtsätt där träd av olika storlek växer blandat. Det som skiljer Naturkultur från andra hyggesfria metoder är att man koncentrerar tillväxten till de största och värdefullaste träden.

Utifrån områdets biologiska förutsättningar och skogsägarens eget behov av kapital, avverkas de individuella träd som ger den största framtida nyttan av marken. Skogen formas till att ge både högre inkomster till skogsägaren och större biologisk mångfald.

Resultatet blir en bestående skogstyp som aldrig kalavverkas, där stora dominerande träd delar tillväxtutrymmet med mindre undertryckta träd. Den mesta tillväxten hamnar därmed i de större och värdefullare träden. Naturkultur behandlar träd i grupper, inte i bestånd, och kan användas på all skog oberoende av mark och trädskikt.

Naturkultur uppland