Lönsamheten i Naturkultur gynnas i första hand av att skogsägaren i varje gallringsåtgärd kan avverka grova mogna träd med ett högt virkesvärde

Grovleken på stammarna är avgörande för lönsamheten i skogsbruket. I Naturkultur blir medelvolymen på stammarna som avverkas ca 3 gånger större jämfört med medelvolymen i kalhyggesbruket. Dessutom ökar andelen timmer med trädens grovlek, plus att kvalitén på timret blir högre med aktiv trädmärkning. Det gör att nettointäkten för varje träd som avverkas i Naturkultur kan förväntas att bli 4-6 gånger högre jämfört med träden från kalhyggesbruket. Att skillnaden blir så stor beror också på att kostnaden för att hugga upp ett träd är ungefär densamma för stora som för små träd med dagens teknik.

Generellt sett har lönsamheten tre plussidor och en minussida när skogen ställs om från kalhyggesbruk till Naturkultur

De tre plussidorna är:

  • högre intäkter genom grövre avverkningsdimensioner/högre andel timmer
  • högre intäkter genom bättre virkeskvalité
  • lägre kostnader för föryngring och röjning

Minussidan är att det kan bli något högre avverkningskostnad per kubikmeter p.g.a. att det blir längre avstånd mellan varje träd som avverkas.

Sammantaget finns alla förutsättningar för att lönsamheten blir bättre i Naturkultur, men själva omställningen från enskiktad skog till flerskiktad skog innebär ibland tillfälligt svagare lönsamhet. För att få till en smidig övergång och snabbt öka lönsamheten krävs det att trädmärkningen utförs på ett optimalt sätt.

Naturkultur ekonomi

Staplarna anger förändringen i kostnader och intäkter per avverkad kubikmeter i jämförelse med en omloppsperiod för kalhyggesbruk.