De största miljövinsterna med Naturkultur är att många av de miljöstörande ingrepp som ett kalhyggesbruk innebär försvinner.

Kalhuggning innebär ett mycket onaturligt tillstånd i ekosystemet skog. Kortfattat kan det sammanfattas så här:

  • Stora koldioxidutsläpp beroende på ökad nedbrytning och liten fotosyntes.
  • Massförökning av skadeinsekter som ex.vis snytbagge.
  • Näringsutlakning och läckage av tungmetaller p.g.a. markberedning som även skadar fornlämningar.
  • Den biologiska mångfalden minskar drastiskt.

Sköts skogen med Naturkultur slipper man dessa negativa konsekvenser för miljön. Det innebär inte att andra nödvändiga naturvårds- och kulturvårdshänsyn kan negligeras. Det är viktigt att lämna nyckelbiotoper, evighetsträd, död ved och andra naturvårdshänsyn liksom att märka ut fornlämningar för att inte de ska köras sönder vid avverkning.

På plussidan när det gäller miljö kan även läggas till den naturliga föryngringen som Naturkultur bygger på. Det ger trädindivider som sedan lång tid tillbaka är anpassade för just den miljö som de växer i.

Skogsstyrelsen har i ett meddelande 1-2008 gjort en jämförelse mellan olika sätt att sköta skogen och förekomst av naturvärdesarter som visar att den blädade skogen (som är den som mest liknar Naturkultur) har mer än dubbelt så många arter 30 år efter avverkning.

Guckusko