Frigörande gallring i Naturkultur syftar till att både samla markens virkesproducerande förmåga på ett färre antal stammar och att skapa en skiktad trädstruktur. På så sätt skapas en skog med större träd som dominerar de mindre vilket resulterar i en bättre kvalité i de mindre träden samtidigt som de större växer bättre.

För att trädvalen ska bli optimala bör de utföras av en certifierad trädmärkare. Intresserade skogsägare kan naturligtvis på olika sätt tillgodogöra sig kunskaperna och märka träd i sin egen skog.

Här följer de moment som trädmärkare följer vid en trädmärkning.

Inför trädmärkningen söker trädmärkare information om:

 • Vad skogsägaren har för förräntningskrav på sitt skogskapital
 • Förekomst av nyckelbiotoper och kulturlämningar i området.
 • Om evighetsträd ska lämnas.
 • Om skogsägaren är FSC eller PEFC certifierad.
 • Vad skogsägaren har för övriga önskemål.
 • Aktuella virkespriser

I skogen eller till viss del i skogsbruksplan.

 • Ståndortsindex i den aktuella skogen samt markvegetationstyp
 • Trädgruppens storlek kan nu bestämmas. Även höga skaderisker ska vägas in.
 • Med hjälp av tillväxtborr bestäms hur breda årsringar träden kan få när de friställs.
 • Med hjälp av årsringsbredden och den tidigare inhämtade informationen kan trädmärkaren med dataprogrammet Tree räkna fram vilken diameter som utmärker ett moget träd.
 • Olika hänsynsområden samt evighetsträd bandas

Nu kan själva märkningen påbörjas.

 • Mogna träd märks först
 • Därefter friställs det träd som ska vara det dominerande trädet i trädgruppen (nästa mogna träd).
 • Inom den valda trädgruppen lämnas endast träd som är klenare än dominanten.
 • När gruppen är klar ses nästa dominant och eventuella mogna träd ut.

Mogna träd

Träd kan anses mogna på flera olika sätt t.ex.

 • Nått en mogendiameter
 • Skadade eller rötangripna
 • Vindutsatta så att de riskerar att blåsa omkull

Så här kan en Naturkulturavverkning se ut i praktiken.

Innan Naturkulturavverkning

Innan

Efter Naturkulturavverkning

Efter